ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនដោយជោគជ័យ! 
សូមរង់ចាំការទាក់ទងពីក្រុមការងារយើងខ្ញុំ តាមរយៈព័ត៌មានដែលលោកអ្នកបានបំពេញ។

លោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ ហ្វេសប៊ុកផេករៀនហុងស៊ុយ ឬទូរស័ព្ទលេខ +855 8168 2258!