អាហារូបករណ៍ឆ្នាំ២០២១

កម្មវិធីប្រឡងយកអាហារូបករណ៍របស់រៀនហុងស៊ុយ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
ម៉ោង៖ ១១៖៣០នាទីថ្ងៃត្រង់(ម៉ោងនៅកម្ពុជា)
វិធីសាស្ត្រប្រឡង៖ តាមអនឡាញ(អាចប្រើកុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ ឬថេប្លេតបាន)
វិញ្ញាសារ៖ មេរៀននិងគន្លឹះដែលបានចែកជូនក្នុងហ្វេសប៊ុកផេកនិងវេបសាយ

លទ្ធផល