រដូវកាលទាំង២៤

< All Topics
បោះពុម្ភ

រដូវកាលទាំង២៤(24 SEASONS) ក្នុងប្រតិទិនសូរិយាគតិចិន 节气

 1. LI CHUN 立春 COMING OF SPRING
  ជាវេលាចប់រដូវរងារ និងចាប់ផ្តើមរដូវផ្ការរីកចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ កុម្ភៈ ដល់ ១៨ កុម្ភៈ
 2. YU SHUI 雨水RAIN WATER
  ជាវេលាមានភ្លៀងធ្លាក់(កក់ខែ)ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ កុម្ភៈ ដល់ ០៥ មិនា
 3. JING ZHE 惊蛰AWAKENING OF WORMS
  ជាវេលាសត្វល្អិតញាស់ និងចេញរកស៊ី ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ មិនា ដល់ ២០ មិនា
 4. CHUN FEN春分SPRING EQUINOX
  ជាវេលាដែលមានរយៈពេលយប់នឹងថ្ងៃស្មើគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ មិនា ដល់ ០៤ មេសា
 5. QING MING清明 CLEAR AND BRIGHT
  ជាវេលាដែលមានអាកាសធាតុស្រឡៈល្អ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៥ មេសា ដល់ ២០ មេសា
 6. GU YU谷雨 GRAIN RAIN
  ជាវេលាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ដើម្បីបណ្តុះដល់គ្រាប់ធុញ្ញជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ មេសា ដល់ ០៥ ឧសភា
 7. LI XIA立夏 COMING OF SUMMER
  ជាវេលាចាប់ផ្តើមរដូវក្តៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ឧសភា ដល់ ២០ ឧសភា
 8. XIAO MAN小满​ SMALL SPROUT
  ជាវេលាដែលមានគ្រាប់ធុញ្ញជាតិលាស់ដុះចេញឬស និងលូតលាស់ត្រួយ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ឧសភា ដល់ ៥ មិថុនា
 9. MANG ZHONG芒种PLANTING OF THORNY CROPS
  ជាវេលាប្រមូលផល ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ឧសភា ដល់ ៥ មិថុនា
 10. XIA ZHI夏至 SUMMER SOLSTICE
  ជាវេលាដែលមានពេលថ្ងៃយូរជាងពេលយប់ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ មិថុនា ដល់ ៦ កក្កដា
 11. XIAO SHU小暑 LESSER HEAT
  ជាវេលាចាប់ផ្តើមរដូវក្តៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៧ កក្កដា ដល់ ២២ កក្កដា
 12. DA SHU大暑 GREATER HEAT
  ជាវេលាដែលមានថ្ងៃរះយូរ អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង ភ្លៀងនិងមានផ្គររន្ទះច្រើន ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ កក្កដា ដល់ ៧ សីហា
 13. LI QIU立秋 COMING OF AUTUMN
  ជាវេលាចាប់ផ្តើមរដូវភ្លៀង ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៨ សីហា ដល់ ២៣ សីហា
 14. CHU SHU处暑 HEAT ENDS
  ជាវេលាបញ្ជប់រដូវក្តៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ សីហា ដល់ ៧ កញ្ញា
 15. BAI LU白露 WHITE DEW
  ជាវេលាអន្តរកាលនៃរដូវក្តៅនិងរដូវភ្លៀងដែលនាំអោយមានអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៨ កញ្ញា ដល់ ២២ កញ្ញា
 16. QIU FEN秋分 AUTUMN EQUINOX
  ជាវេលាដែលមានរយៈពេលយប់និងថ្ងៃស្មើគ្នា ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ កញ្ញា ដល់ ៧ តុលា
 17. HAN LU寒露 COLD DEW
  ជាវេលាដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ធ្លាក់អ័ព្វ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៨ តុលា ដល់ ២៣ តុលា
 18. SHUANG JIANG霜降 FROSTING
  ជាវេលាដែលមានអាកាសធាតុផ្តើមត្រជាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ តុលា ដល់ ៦ វិច្ឆិកា
 19. LI DONG立冬 COMING OF WINTER
  ជាវេលាចាប់ផ្តើមរដូវរងារ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៧ វិច្ឆិកា ដល់ ២២ វិច្ឆិកា
 20. XIAO XUE小雪 LESSER SNOW
  ជាវេលាដែលព្រឹលធ្លាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ វិច្ឆិកា ដល់ ៦ ធ្នូ
 21. DA XUE大雪 GREATER SNOW
  ជាវេលាដែលមានព្រឹលធ្លាក់ខ្លាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៧ ធ្នូ ដល់ ២១ ធ្នូ
 22. DONG ZHI冬至 WINTER SOLSTICE
  ជាវេលាដែលមានរយៈពេលយប់យូរជាងពេលថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ធ្នូ ដល់ ៥ មករា
 23. XIAO HAN小寒 LESSER COLD
  ជាវេលាដែលមានអាកាសធាតុចាប់ផ្តើមត្រជាក់ខ្លាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ មករា ដល់ ២០ មករា
 24. DA HAN大寒 GREATER COLD
  ជាវេលាដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងបំផុត ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ មករា ដល់ ៣ កុម្ភៈ
Table of Contents