មេរៀនទី ៩៖ ដីដែលសម្បូរដុំថ្ម

< All Topics
បោះពុម្ភ

តាមក្បួនហុងស៊ុយ ប្រភេទដីដែលសម្បូរទៅដោយថ្ម គឺជាប្រភេទដីដែលមិនល្អឡើយ ព្រោះថ្មទាំងនោះនឹងបាំងមិនអោយមានការប្រមូលកំលាំងធាតុចក្រវាឡបានល្អ។

អ្នកប្រហែលជាគិតឃើញថា អញ្ចឹងយើងអាចជីកគាស់យកដុំថ្មទាំងនោះចេញទៅវានឹងអស់អីហើយ។ តាមតម្រាបុរាណ ដុំថ្មគឺជាឆ្អឹងរបស់នាគ អញ្ចឹងបើអ្នកជីកគាស់យកដុំថ្មចេញ នោះវាមិនខុសពីអ្នកបានធ្វើអោយកំលាំងធាតុពីចក្រវាឡខូចលើសដើមនោះទេ។

ដូច្នេះទម្រង់ដីដែលមានដុំថ្មច្រើន គឺយើងមិនគប្បីទិញនោះទេ។

រួមគ្នាប្រឆាំងការចម្លងសំណេរដើម

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ រៀនហុងស៊ុយជាមួយគ្នា

#រៀនហុងស៊ុយ
#រៀនហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នា
#learningfengshuikh

Table of Contents