មេរៀនទី ៨៖ សណ្ឋានដីនិងផ្ទះ

< All Topics
បោះពុម្ភ

តាមក្បួនហុងស៊ុយ សណ្ឋានដីនិងផ្ទះដែលមានរៀងជាការ៉េ គឺជាសណ្ឋានដែលមានង៉ូវហេងជាងគេ តែបើមិនបានការ៉េក៏គួរបានជារៀងចតុកោណកែងដែរ។

មូលហេតុនោះគឺ បើយើងរំលឹកដល់មេរៀនទី៣ យើងឃើញថា ទិសទាំង
៨ បូករួមទាំងចំនុចកណ្តាលផ្ទះ បានគ្របដណ្តប់គ្រប់ចំនុចនៃផ្ទះឬដីដែលមានរៀងការ៉េ ឬចតុកោណកែង ហើយបើផ្ទះឬដីរបស់យើងមិនមានគ្រប់ជ្រុងនោះទេ យើងក៏មិនអាចស្រូបទាញយកឋាមពលពីចក្រវាឡបានល្អដែរ។

រួមគ្នាប្រឆាំងការចម្លងសំណេរដើម
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ រៀនហុងស៊ុយជាមួយគ្នា

#រៀនហុងស៊ុយ
#រៀនហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នា
#learningfengshuikh

Table of Contents