តើអ្នកដឹងទេ?​ (វគ្គ៤)

< All Topics
បោះពុម្ភ

ក្រោយពីខ្ញុំបានបង្ហោះអត្ថបទមួយក្នុងជំពូក​ តើអ្នកដឹងទេ?(វគ្គ២)​ ដែលនិយាយអំពីអាជីវកម្មដែលល្អនៅយុគទី៩រួចមក មានបងប្អូនយើងបានចោទជាសំនួរមកខ្ញុំថា ហេតុអ្វីបានជា ចិត្តវិទ្យា ត្រូវបានចាត់បញ្ចូលទុកទៅក្នុងធាតុភ្លើងដែរ?

ចិត្តវិទ្យា គឺសំដៅទៅលើការណែរនាំនិងការប្រឹក្សាដំណោះស្រាយដល់អ្នកដែលមានវិបត្តិ។​ មនុស្សដែលមានវិបត្តិ ច្រើនហាក់ដូចជាវង្វេងនៅក្នុងភាពងងឹតមួយដែលមិនដឹងកោះត្រើយឬពន្លឺដំណោះស្រាយសោះឡើយ។​​ គាត់តែងគិតអ្វីមិនលេច ចាប់អ្វីក៏ខុស ព្រោះគាត់កំពុងនៅក្នុងភាពងងឹត។

ស្ថានភាពបែបនោះហើយ​ ដែលបង្ហាញអោយឃើញថា គាត់ត្រូវការពន្លឺ ដើម្បីបំភ្លឺរកដំណោះស្រាយ ហើយពន្លឺគឺជាធាតុភ្លើង។

*************************************
រួមគ្នាប្រឆាំងការចម្លងសំណេរដើម
រក្សាសិទ្ធដោយ រៀនហុងស៊ុយ ជាមួយគ្នា
#រៀនហុងស៊ុយ
#រៀនហុងស៊ុយជាមួយគ្នា
#fengshuikhmer
#reanfengshui
#fengshuikh
#ហុងស៊ុយខ្មែរ

Table of Contents