ទាញលាភពីការចូលរួមកម្មវិធី

< All Topics
បោះពុម្ភ

គន្លឹះបែបអបិយជំនឿខ្លះៗដែលគួរដឹង៖

ពេលចូលរួមកម្មវិធីមង្គល អ្នកចូលរួមកម្មវិធីគប្បីយកផ្លែឈើឬនំមកផ្ទះវិញយ៉ាងតិចអោយបាន១មុខ ហើយ១មុខ២ផ្លែ ដែលតំណាងអោយលាភដែលយើងទទួលបាន។ តែបើចូលរួមបុណ្យសពវិញ គប្បីយកស្ករគ្រាប់ទៅខ្លួនឯង(បុណ្យខ្លះគេដាក់ជូនភ្ញៀវ តែបុណ្យខ្លះអត់មានទេ)ចែកគ្នាញ៉ាំនៅកន្លែងបុណ្យនោះ រួចទុកយ៉ាងតិច២គ្រាប់មកវិញផង។

បើមិនមែនញាតិជិតទេ ខ្ញុំបានទៅត្រឹមចូលរោងបុណ្យតែមិនទៅអុជធូបទេ។ ហើយការចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យក៏គួរមើលក្រែងប៉ះថ្ងៃមិនល្អសម្រាប់យើងដែរ។

រួមគ្នាប្រឆាំងការចម្លងសំណេរដើម
រក្សាសិទ្ធដោយ រៀនហុងស៊ុយ ជាមួយគ្នា

#រៀនហុងស៊ុយ
#រៀនហុងស៊ុយជាមួយគ្នា
#fengshuikhmer
#reanfengshui
#fengshuikh
#ហុងស៊ុយខ្មែរ

Table of Contents